Op deze pagina kunt u kennismaken met de leraren van de Schroederschool. Zij zijn allen bevoegd conform de wettelijke voorschriften van de Wet op het Primair onderwijs (WPO 1998).

Deelschoolleider
De deelschoolleider is medeverantwoordelijk voor goed onderwijs en een goede begeleiding van de leerlingen in de deelschool. Is tevens interne begeleider en leraar in een groep binnen de deelschool.
Als interne begeleider coördineert de deelschoolleider de leerlingenzorg en leidt het zorgoverleg dat 1 keer per 2 weken plaatsvindt met het hele deelschoolteam.

Deelschoolteams
Een deelschoolteam bestaat uit de leraren van een deelschool.
Een groot deel van de verantwoordelijkheden zoals goed onderwijs en een goede begeleiding van alle leerlingen, wordt doorgedelegeerd naar de individuele leraar maar het deelschoolteam blijft medeverantwoordelijk.
Het deelschoolteam zorgt voor een goede dagelijkse gang van zaken en is tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onderwijs en begeleiding.
Het deelschoolteam is verantwoordelijk voor een goede opvang van leerlingen uit een voorgaande deelschool ( indien van toepassing) en voor een goede overgang naar de volgende deelschool.

Remedial teacher
De remediale hulp vindt zoveel mogelijk plaats in de groep door de eigen leerkracht.
Is het voor een leerling toch noodzakelijk om begeleid te worden door de remedial teacher, dan is het streven dat van kortdurende aard te laten zijn zodat een grotere groep leerlingen door het jaar heen gebruik kan maken van remediale hulp buiten de groep.
De remedial teacher houdt zich tevens bezig met het afnemen van onderzoeken om te kijken of het vermoeden van een lees- of rekenstoornis terecht is.
Indien nodig wordt aan de ouders geadviseerd hun kind nader te laten onderzoeken door een extern deskundige.
De kosten van een dergelijk onderzoek zijn voor rekening van de ouders.
De remedial teacher begeleidt tevens de leerlingen van de plusgroep met uitdagende en prikkelende opdrachten met een hoge complexiteit.
Daarnaast ondersteunt zij ook de deelschoolleiders met specifieke procesmatige vragen.

Vakleraar handvaardigheid.
De vakleraar handvaardigheid is verantwoordelijk voor de lessen handvaardigheid aan de leerlingen van groep 5 tot en met 8.