Leerkrachten

Alle leerkrachten op onze school zijn bevoegd conform de wettelijke voorschriften van de Wet op het Primair onderwijs (WPO 1998). Het team van de Schroederschool heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen en activiteiten binnen de school. De directie, de intern begeleiders en de remedial teacher borgen de zorg voor leerlingen door leerkrachten zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden in deze taak. Het ontwikkelen van onderwijskundige visie en richting wordt onder leiding van de directie gezamenlijk ontwikkeld. Activiteiten worden door werkgroepen van leerkrachten georganiseerd die binnen de kaders autonoom functioneren. Waar nodig wordt voor de organisatie een beroep op ouders gedaan.

Intern begeleider
De intern begeleider  is medeverantwoordelijk voor goed onderwijs en een goede begeleiding van de leerlingen in de school. De interne begeleider coördineert de leerlingenzorg en leidt het zorgoverleg dat periodiek plaatsvindt.

Remedial teacher
De remediale hulp vindt zoveel mogelijk plaats in de groep door de eigen leerkracht.
Is het voor een leerling toch noodzakelijk om begeleid te worden door de remedial teacher, dan is het streven dat van kortdurende aard te laten zijn zodat een grotere groep leerlingen door het jaar heen gebruik kan maken van remediale hulp buiten de groep.
De remedial teacher houdt zich tevens bezig met het afnemen van onderzoeken om te kijken of het vermoeden van een lees- of rekenstoornis terecht is. Indien nodig wordt aan de ouders geadviseerd hun kind nader te laten onderzoeken door een extern deskundige. De kosten van een dergelijk onderzoek zijn voor rekening van de ouders. De remedial teacher begeleidt tevens de leerlingen van de plusgroep met uitdagende en prikkelende opdrachten met een hoge complexiteit. Daarnaast ondersteunt zij ook de intern begeleiders met specifieke procesmatige vragen.

Vakleraar handvaardigheid.
De vakleraar handvaardigheid is verantwoordelijk voor de lessen handvaardigheid aan de leerlingen van groep 3 tot en met 8.