De Oudervertegenwoordiging (OV)
De OV geeft vorm aan de communicatie tussen de school als instituut en de ouders als cliënten, en bestaat uit maximaal negen personen. Onderstaand treft u ter informatie namen en bijbehorende gezichten van de OV leden aan.

  • Op het niveau van de OV wordt eens in de zes weken gesproken met de Directie.
  • Voorafgaande aan het overleg met de Directie komt de OV bijeen.
  • De OV vergadert ongeveer één maal per zes weken.

De OV heeft instemmingsrecht bij besluiten over bijvoorbeeld:

  • het vaststellen van de klachtenregeling en leerlingprotocollen;
  • voorzieningen voor de leerlingen;
  • ingrijpende onderwijskundige veranderingen.

De OV heeft adviesrecht bij besluiten over bijvoorbeeld:

  • aannamebeleid van de school;
  • hoogte van het schoolgeld;
  • fusie of samenwerkingsverbanden;
  • aanschaf nieuwe methoden.

In het begin van het schooljaar verschijnt er een nieuwsbrief waarin de OV zich voorstelt.

Als u opmerkingen en vragen heeft  of u overweegt  zitting te nemen in de OV, neem dan contact op met de voorzitter of de secretaris van de OV. secretarisov@gmail.com.

Samenstelling oudervertegenwoordiging:  Gerben Hamberg, Kees Spaargaren, Marielle Verkade, Christine de Nooy, Katja Jonckheer, en Lisette van Tatenhove.