De Oudervertegenwoordiging (OV)
De OV geeft vorm aan de communicatie tussen de school als instituut en de ouders als cliënten, en bestaat uit negen personen, drie per deelschool (DS). Derhalve is de OV uitgesplitst in drie Deeloudervertegenwoordigingen (DOV). Onderstaand treft u ter informatie namen en bijbehorende gezichten van de OV leden aan.

 • Op het niveau van de DOV wordt er eens per 6 weken gesproken met de deelschoolleider.
  of het gehele deelschoolteam (DST).
 • Op het niveau van de OV wordt eens in de zes weken gesproken met de Directie.
 • Voorafgaande aan het overleg met de Directie komt de OV bijeen.
 • De OV vergadert ongeveer één maal per zes weken.

 

De (D)OV heeft instemmingsrecht bij besluiten over bijvoorbeeld:

 • het vaststellen van de klachtenregeling en leerlingprotocollen;
 • voorzieningen voor de leerlingen;
 • ingrijpende onderwijskundige veranderingen.

De (D)OV heeft adviesrecht bij besluiten over bijvoorbeeld:

 • aannamebeleid van de school;
 • hoogte van het schoolgeld;
 • fusie of samenwerkingsverbanden;
 • aanschaf nieuwe methoden.

In het begin van het schooljaar verschijnt er een nieuwsbrief waarin de OV zich voorstelt.

Als u opmerkingen en vragen heeft  of u overweegt  zitting te nemen in de OV, neem dan contact op met de voorzitter of de secretaris van de OV. secretarisov@gmail.com.

Samenstelling oudervertegenwoordiging:  Kees Spaargaren, Marielle Verkade,  Romke Jonker, Katja Jonckheer, Simone Tielens, Marius Jongerius en Lisette van Tatenhove.