z Nijntje 13                                         z Nijntje 10

Welkom bij Nijntje!

…..want bij Nijntje kun je heerlijk spelen!

  • er is volop ruimte en spelmateriaal
  • de lokalen zijn veilig en gezellig
  • in de gymzaal is volop uitdaging
  • buiten is een spannend speeltoestel en
    een grote overdekte zandbak
  • de hoeken in de klassen wisselen per thema
  • de leidsters spelen met je meeimage_00045

Algemeen

Spelen = ontwikkelen De wereld verkennen en spelenderwijs nieuwe ervaringen opdoen en ontwikkelen. Dit is in één zin beschreven wat de kernfunctie van onze peuterspeelzaal is.

Peuterspeelzaal Nijntje is  een plek waar peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar elkaar ontmoeten, samen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Het bezoeken van de peuterspeelzaal is voor een peuter vaak de eerste stap los van thuis. De speelzaal is nieuw en uitnodigend en uw kind zal genieten van het spelen met andere kinderen, het spelmateriaal en de speelmogelijkheden die er zijn. Op de peuterspeelzaal begint eigenlijk de grote ontdekkingsreis van de wereld en leert uw peuter spelenderwijs allerlei basisvaardigheden. De groepsleiding biedt op een gestructureerde manier uitdagende en gevarieerde speelmogelijkheden aan. Deze sluiten aan bij de ontwikkeling, belevingswereld en interesses van ieder kind. Hiermee vergroten zij de ontwikkelingskansen van kinderen.

Onze peuterafdeling bestaat momenteel uit 1 groep. Bij peuterspeelzaal Nijntje staat er altijd één leidster, Ankie Kolen,  met een assistent, Judith van der Wal, in de groep, met gemiddeld 15 kinderen. Het is een  verticale groep met peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Nijntje is onderdeel van de H.J.Schroederschool. Behalve dat Nijntje van alle faciliteiten van de Schroederschool gebruik kan maken (b.v. de administratie, interne begeleidster en de gymzaal) wordt er ook op onderwijskundig gebied nauw samengewerkt. Samen met de groepen 1/2 vormt Nijntje Deelschool 1 van de Schroederschool. De kinderen van Nijntje vieren ook samen met de andere kinderen van de school allerlei feesten en doen mee met verschillende activiteiten. De groepsleiding van Nijntje doet mee aan studiedagen en workshops en blijft zich op deze manier constant ontwikkelen.

Visie en inhoud

In peuterspeelzaal Nijntje werken we met het concept “Startblokken voor basisontwikkeling”.

Wat houdt dat in?

Startblokken is een concept om peuters al spelend ontwikkelstappen te laten zetten in hun eigen tempo, zonder dat zij dit zelf als “lerend” ervaren. Ze worden zelf aangezet om te experimenteren met diverse materialen in een veilige, stimulerende en rijke leeromgeving. Voor peuters is immers alles nieuw, en door ze aan te sporen op ontdekking te gaan, en hierbij deze ontdekkingen te benoemen, worden zowel taal/denkvermogen als de sociale en creatieve vaardigheden geprikkeld.

Hoe doen wij dat? – Door de belangstelling die de peuters hebben, te verwerken in betekenisvolle thema’s. Een thema kan een paar dagen, maar ook een paar weken duren en soms springen we in op de gebeurtenissen van de dag. Vaak zijn deze thema`s in overleg met de groepen 1/2 van de Schroederschool .De leidster laat in het thema alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.

 

z Nijntje 12

Wat doen wij op een dag?

Peuters hebben behoefte aan structuur waardoor ze zich veilig voelen. De ochtend verloopt dan ook via een vaste structuur. Bij binnenkomst om 7.15 uur kan papa of mama nog even samen met zijn of haar kind een puzzel maken, kleuren of een boekje lezen. Om 7.30 mogen de ouders afscheid nemen en wordt de dag gezamenlijk geopend met alle kinderen in de kring. Daarna worden er via een vast dagritme verschillende activiteiten met de kinderen ondernomen. De activiteiten zullen zoveel mogelijk over het onderwerp van het huidige thema gaan.

In de kring: – Hierin stimuleren wij de taal-,  reken- en sociale ontwikkeling van de peuters door middel van bv. het voorlezen van boekjes, spelletjes, kringgesprekken en zingen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gebaren, beeld- of tastbaar materiaal om zo alle zintuigen van de kinderen aan te spreken.

Er is een touch screen aanwezig waar de peuters leerzame spelletjes op kunnen spelen. Hierop kunnen ook gezamenlijk filmpjes en liedjes gekeken worden die bij het thema passen.

Engels:  Peuters komen in hun omgeving al veel in aanraking met de Engelse taal. Denk maar aan muziek, computerspelletjes en internet. Peuters doen zo spelenderwijs ervaringen op met een andere taal. Dit zetten we voort bij Nijntje. Hiervoor gebruiken we de digitale methode I-pockets en worden er veel liedjes en spelletjes in het Engels gedaan.

Vrij spelen in de klas: – De peuters vinden het heerlijk om dingen die ze zien uit hun directe omgeving na te doen. Deze mogelijkheid hebben ze volop in de huishoek, bouwhoek of in een themahoek. Door middel van het spel stimuleren wij de peuters samen te spelen, samen te delen en elkaar te helpen. We hebben ook heel veel spelletjes en puzzels waar de kinderen mee aan tafel kunnen spelen.

 

z Nijntje 10

Knutselen: – Wij stimuleren de creatieve en motorische ontwikkeling van de peuters. Dit doen we door ze in aanraking te laten komen met allerlei soorten materialen, vaardigheden en technieken zodat de peuter zijn eigen fantasie op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau kan weergeven.

Buitenspelen: – Elke dag spelen de peuters vrij buiten. Zij hebben dan verschillende materialen tot hun beschikking o.a. fietsen, steppen, karren, er is ook een overdekte zandbak en een speelhuis met glijbaan.

 

z Nijntje 06

Gym: – Drie keer per week gymmen wij in de gymzaal. Hier kunnen de peuters heerlijk klimmen en klauteren en ervaring op doen met materialen zoals ballen, hoepels, ringen.

Eten en drinken: – Dit doen wij samen gezellig aan tafel. De kinderen hebben twee keer de gelegenheid om te eten. De eerste keer is om ongeveer 8.30 uur, de tweede keer om ongeveer 10.30 uur. Als hapjes raden wij aan; fruit (gesneden) ontbijtkoek, boterham, worteltjes, komkommer. Geen snoepgoed o.i.d.

 

z Nijntje 07

Zelfredzaamheid

Wij hechten grote waarde aan de zelfredzaamheid van kinderen. Bij alle activiteiten die hierboven staan beschreven wordt hier aandacht aan besteed.

Peuters zijn nog klein maar ze kunnen al heel veel en dat willen wij graag stimuleren. Kinderen in de peuterfase zijn nieuwsgierig en willen graag dingen zelf (leren) doen. Dit zelf ervaren en willen ontdekken past ook bij het concept van Startblokken  en later bij de kleuters binnen het concept Basisontwikkeling. Hierbij wordt een grote mate van zelfstandigheid bij de kinderen aangeleerd en gevraagd.

Bij de peuters denken wij bij zelfredzaamheid vooral aan: schoenen aan en uittrekken. tas open en dicht maken. handen wassen, zindelijkheid, etc. Iedere peuter heeft zijn eigen laatje voor spulletjes (luiers, doekjes,werkjes, etc.).

Kinderen imiteren hetgene wat ze hun vader, moeder, broer of zus zien doen, want ze willen ook graag ‘groot zijn’. In hun spel gaan ze ook met een hamer timmeren of boodschappen doen. Dit zijn allemaal situaties die kinderen in de veranderhoeken (themahoeken) in de klas na kunnen spelen en hierdoor een bepaalde mate/een begin van zelfstandigheid op kunnen bouwen.

Bij Nijntje schenken wij ook aandacht aan zindelijkheidstraining. Op onze school beschikken wij over een aparte ruimte om kinderen te kunnen verschonen en over kleine toiletjes. Als u thuis met de zindelijkheidstraining  begint zullen wij dit voort zetten op school. Het is namelijk heel belangrijk dat u en wij zoveel mogelijk op dezelfde lijn zitten wat betreft de opvoeding van uw kind. Dit komt zeker ten voordele van uw kind.

z Nijntje 11

 

Wat doen de leidsters?

Allereerst scheppen zij een veilige en uitnodigende speelomgeving voor de peuter. Pas wanneer een kind zich veilig voelt zal hij/zij op ontdekkingstocht gaan. Een uitnodigende speelomgeving maakt elk kind nieuwsgierig om het aanbod in de peuterspeelzaal te onderzoeken, te verkennen en uit te proberen. De leidsters zorgen voor structuur en regelmaat en zorgen dat er een positief klimaat in de groep heerst.
De activiteiten die de leidsters binnen een thema met de kinderen ondernemen zijn betekenisvol. Activiteiten worden betekenisvol door ze af te stemmen op interesse en  ontwikkeling van het kind. Er is sprake van een hoge kwaliteit van de activiteit als de kinderen gedurende een langere tijd met een hoge betrokkenheid bezig zijn en er komen meerdere bedoelingen op een intensieve wijze aan  bod. Hiervoor moeten de leidsters de kinderen goed observeren.
De leidster speelt een actieve rol in het spel door daadwerkelijk mee te spelen en iets nieuws aan het spel toe te voegen om het daarmee uit te breiden. Zoveel mogelijk gericht op de individuele ontwikkeling van een kind.

schroeder0011

Oudercontact

Wij vinden een goede relatie tussen ouders en groepsleiding erg belangrijk. Het contact met de ouders, verzorgers vindt voornamelijk plaats tijdens het brengen en halen. Er is dan gelegenheid om even kort stil te staan bij het verloop van de dag.

MaxClass
Om U op de hoogte te houden van wat er in de klas gebeurt  werken we met MaxClass.  MaxClass is een online platform dat een beetje op LinkedIn en Facebook lijkt maar dat helemaal is toegesneden op veilig communiceren in en rond school.
Wekelijks wordt er een stukje en foto’s geplaatst over wat er die week allemaal is gebeurt , in de agenda kunt u alle belangrijke data voor Deelschool 1 terugvinden, de themabrieven, de algemene brieven, enz. en er kunnen oproepjes of reacties geplaatst worden.

Intakegesprek
De eerste stap na de aanmelding is het intakegesprek . Dit intakegesprek wordt gehouden aan de hand van het door u ingevulde formulier “Wie ben ik?”. Dit formulier dient u in te vullen bij de inschrijving van uw kind. De bedoeling van dit gesprek is dat we door uw informatie het kind beter leren kennen, dus ook begrijpen en daardoor beter kunnen begeleiden. Verder is er uiteraard ruimte voor vragen.

Informatieavond
Een keer per jaar wordt er een informatieavond georganiseerd waarbij de werkwijze van onze peuterspeelzaal toelichten.

z Nijntje 09

Observeren
De leidsters van Nijntje letten goed op uw kind én beschrijven zijn/haar ontwikkeling. Om uw kind zo goed mogelijk te leren kennen en te kunnen begeleiden. Als uw peuter kleuter wordt – en dus naar de basisschool gaat – hebben de leidsters behoorlijk veel informatie verzameld. De basisschool kan daarmee haar voordeel doen! We gebruiken daarvoor een observatieformulier. Het observatieformulier  wordt 1 keer per jaar ingevuld.
De inhoud van het observatieformulier wordt met de ouders 3 keer per jaar tijdens de tienminutengesprekken besproken.  Dit zijn vast geplande data  in het schooljaar, om te praten over de ontwikkeling van uw kind. Deze data kunt u vinden in de activiteitenkalender.

Verder zijn wij na schooltijd altijd aanspreekbaar en kunt u altijd een gesprek aanvragen. Het kan ook voorkomen dat wij een gesprek met u aanvragen.

Ouderhulp
Bij diverse activiteiten zoals uitstapjes, feestjes, knutselen, etc. komen wij vaak handen tekort en schakelen daarom graag hulp van ouders in. Ook voor de ouders is het leuk om mee te maken hoe het er in de groep aan toe gaat en daar deel van uit te maken. Iedere groep heeft een klassenouder die vast meehelpt met activiteiten zoals kerst (boodschappen doen, meehelpen bij het kerstdiner), het pleinfeest (bij een spelletje helpen), Sinterklaas (cadeautjes inpakken), etc. Wij schakelen ook de hulp in van ouders die de kinderen regelmatig controleren op hoofdluis.

z Nijntje 04

Verjaardagen

De verjaardag van uw kind is een hele speciale dag, dus ook bij ons! Uw kind op deze dag verwend met een speciale stoel, een mooie verjaardagskroon en natuurlijk een cadeautje. Ook de “taart” mogen we niet vergeten. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd voor dit festijn en zo heeft u de gelegenheid om foto’s te maken en te filmen.

Uitstapjes

Om kinderen te helpen de wereld te verkennen halen we niet alleen de wereld in de klas maar gaan we ook een paar keer per  jaar op stap buiten de school.

De kinderen kunnen per bus of auto vervoerd worden. Er is altijd voldoende begeleiding aanwezig (min. 1 begeleider/3 kinderen). Vanuit de school of we vragen ouders om ons te helpen door te rijden en/of te begeleiden. Wij stellen uw hulp tijdens deze uitstapjes zeer op prijs.

Per uitstapje zult u ruim van te voren op de hoogte gesteld worden door een email of een bericht op Maxclass.

z Nijntje 01

Kosten

U kunt uw kind opgeven voor minimaal  2 dagdelen en  maximaal vijf dagdelen per week.

Aanbevolen is 2 a 3 dagen, is uw kind twee of meertalig dan bevelen wij 4 a 5 dagen aan. Houdt u hierbij ook rekening met de leeftijd van uw kind.

Ruilen van dagen – Het is toegestaan dagen te ruilen binnen één week of om extra dagen te komen. Dit als de groepssamenstelling het toelaat en  in overleg met de groepsleiding.

Inschrijfgeld – Er wordt een bedrag gevraagd van fl.300,-om uw kind in te schrijven, dit bedrag wordt verrekend met het schoolgeld.

Let wel dat als u besluit uw kind toch niet te brengen u het geld niet terug krijgt. Wij hebben een opzeg termijn van drie maanden.

Het tarief van Nijntje is vastgesteld op ANG 143.–. (exclusief 6% OB per kind/per dag/per maand)

– 2 dagen in de week kost u ANG 286.– per maand.

– 3 dagen in de week kost u ANG 429.– per maand.

– 4 dagen in de week kost u ANG 572.– per maand.

– 5 dagen in de week kost u ANG 715.– per maand.

Basisschool

Als uw kind vier jaar is geworden kan hij/zij meteen doorstromen naar groep 1 van de Schroederschool. Uw kind krijgt de gelegenheid om twee dagdelen te wennen in groep 1.

Meer informatie hierover vindt u op deze website

z Nijntje 03

 

Aanmelden

Op de website vindt u de aanmeldingsformulieren voor Nijntje onder het tabblad aanmelding.

Vragen

Heeft u nog vragen?

Email, bel of kom langs en vraag naar: Ankie Kolen (groepsleidster Nijntje A), Simone van der Linden (deelschoolleider Deelschool 1) of Monique van Antwerpen( schoolleider).

Heeft u uw kind nog niet aangemeld voor peuterspeelzaal Nijntje maar bent u wel nieuwsgierig?

Bel dan gerust eens op, maak een afspraak en kom eens kijken!