De Schroederschool is een particuliere Nederlandse school voor volledig basisonderwijs.  De inhoud van het onderwijs is vastgesteld conform het vereiste in de Nederlandse Wet op het Primair Onderwijs, zodat de aansluiting bij het in Nederland bestaande onderwijssysteem zoveel mogelijk gewaarborgd is. Ook heeft de Schroederschool een peuterafdeling voor 2- tot 4 jarigen. De Schroederschool is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. (St.NOB).

Missie
De Stichting Nederlandse School Curaçao stelt zich ten doel te voorzien in de behoefte aan Nederlands onderwijs: onderwijs van hoge kwaliteit, in een voor alle betrokkenen veilige omgeving, vanuit een proactieve en lerende organisatie, met open oog en oor voor de bijzondere omgeving (Curaçao) waarin dit onderwijs gestalte krijgt.

Visie
De Schroederschool staat (met inachtneming van de vastgestelde toelatingscriteria) open voor alle kinderen wier ouders, om wat voor reden dan ook, kiezen voor onderwijs in de Nederlandse taal en volgens de modernste Nederlandse inzichten. De school levert onderwijs op maat, dat rekening houdt met het niveau van het kind en waarin het kind centraal staat. De leerlingenzorg is van hoge kwaliteit. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van ICT-voorzieningen, die in ruime mate aanwezig zijn. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De school speelt in de opvoeding echter een belangrijke aanvullende rol door het overdragen van waarden en normen. Respect voor de naaste en voor de omgeving is een belangrijke waarde.
De structuur van de organisatie is voor alle betrokkenen duidelijk. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken zijn beschreven en bekend. De communicatie met de ouders verloopt volgens duidelijke lijnen. Medezeggenschap vindt structureel, georganiseerd en “liever te veel dan te weinig” plaats.
De Schroederschool is een financieel gezonde organisatie, waarin professionals verantwoordelijk zijn voor financieel beleid en beheer en voor kwaliteit en beheer van de facilitaire zaken en diensten. Uitgangspunt is steeds een optimale prijs/kwaliteitverhouding, waarbij de schoolgelden in beginsel bepalend zijn voor de inkomstenkant van de begroting.
Uitgaande van de missie is de Schroederschool er voor mensen (ouders én personeel) die kiezen voor kwalitatief hoogstaand Nederlands onderwijs, met bewustzijn van en zorg voor de Curaçaose omgeving en voor elkaar. Dit brengt mee dat men elkaar tegemoet treedt met respect voor de mening, achtergrond en ervaringen van de ander, en samen een veilige en geborgen cultuur schept waar ieder zich ondanks de verschillen thuis kan voelen. Er is een integraal personeelsbeleid, gebaseerd op Nederlandse uitgangspunten.
De school stelt zich actief -wervend op in het aantrekken van (ouders van) leerlingen. Contacten met “vaste leveranciers” van leerlingen worden regelmatig en proactief onderhouden.

keurmerk

Nationaal Keurmerk Mediawijsheid

Sinds 2007 zijn er in Nederland meer dan 650 Nationaal MediaCoaches opgeleid, die  in de praktijk daadwerkelijk de mediawijsheid van jeugd verbeteren. Organisaties waar een gecertificeerd Nationaal MediaCoach werkzaam is, hebben het recht het officiële Nationale Keurmerk Mediawijsheid te voeren.  De Schroederschool heeft zo’n coach.