Onze school

De Schroederschool is een particuliere Nederlandse school voor volledig basisonderwijs.  De inhoud van het onderwijs is vastgesteld conform het vereiste in de Nederlandse Wet op het Primair Onderwijs, zodat de aansluiting bij het in Nederland bestaande onderwijssysteem zoveel mogelijk gewaarborgd is. Elke 4 jaar komt de inspecteur onze school bezoeken. Hier vindt u het meest recente verslag. 

Rapport kwaliteitsonderzoek Schroederschool

Ook heeft de Schroederschool een peuterafdeling voor 2- tot 4 jarigen. De Schroederschool is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. (St.NOB).

Ons toelatingsbeleid vindt u in onderstaand document:

Toelatingsbeleid

Hieronder vindt u onze missie en visie. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze schoolgids. 

Schoolgids 2021-2022

Missie

De Schroederschool staat voor toekomstgericht onderwijs om leerlingen voor te bereiden participatie in de maatschappij, waar dan ook ter wereld.

Wij prikkelen leerlingen om vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid te onderzoeken en te leren

Op de Schroederschool hebben leerlingen een belangrijke rol in hun eigen leerproces.

Visie

De Schroederschool biedt onderscheidend toekomstgericht onderwijs. Daarbij willen we de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen aanspreken door onderzoekend leren. Het onderwijs moet uitdagend en op maat zijn. Kinderen leren vanuit een veilige en prettige leeromgeving. Kennis en vaardigheden gaan gelijk op in het leerproces. Er wordt gewerkt aan de brede persoonsontwikkeling met focus op de 21e eeuwse vaardigheden. Om in te toekomst goed te kunnen functioneren in de maatschappij, waar dan ook ter wereld, hebben kinderen goede communicatieve en samenwerkingsvaardigheden nodig. Die vaardigheden zijn binnen ons onderwijs verweven met onderzoekend leren. Door leerlingen inzicht te geven in hun kunnen en kennen, kunnen ze mede-eigenaar zijn van hun leerproces.

Hier zijn we trots op!

De Schroederschool levert goed Nederlandstalig onderwijs, dat wordt erkend door de Nederlandse onderwijsinspectie door middel van een basisarrangement. Onze school heeft ook een aantal aspecten waar we trots op zijn.

Onze school heeft uitstekende faciliteiten, waaronder 2 gymzalen, een sportveld, grote speelpleinen, uitsluitend lokalen met airconditioning, een bibliotheek/medialab, vaklokalen voor handvaardigheid, drama, koken, muziek en Engels en uitstekende digitale middelen om het onderwijsproces te ondersteunen.

Onze school biedt toekomstgericht onderwijs om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij en maakt daarbij gebruik van moderne technologieën en onderwijskundige inzichten.

Wij willen de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen prikkelen door een betekenisvolle leeromgeving te bieden. In de onderbouw is dit al goed vormgegeven middels het ontwikkelingsgericht werken en het onderzoekend leren.

Onze school biedt een veilig en fijn klimaat, waarin leerlingen zich thuis voelen. Op onze school vinden we sociale omgang belangrijk. Er wordt bewust omgegaan met de instroom en uitstroom van leerlingen en vorming van groepen en het gedrag en de afspraken die binnen de groep gelden. We werken daarvoor met de Kanjertraining, gebruiken aspecten uit het “Groepsplan gedrag”

De zorgstructuur is op onze school goed georganiseerd en de zorg is van hoge kwaliteit voor onze leerlingen die vallen binnen het reguliere basisonderwijs. De 3 bouwen hebben elk een eigen IB’er die de zorg coördineert. Daarnaast zijn er 2 RT’ers die expert zijn op het gebied van verschillende leermoeilijkheden zoals dyslexie en dyscalculie en op het gebied van begaafde leerlingen. Moderne methodes met remediëring en pluswerken en (adaptieve) software worden ingezet om onderwijs op maat te bieden.

Bij ons op school wordt gewerkt aan de 21st Century Skills om kinderen voor te bereiden op de maatschappij. Kinderen hebben naast kennis ook vaardigheden nodig om succesvol te kunnen zijn in de maatschappij. Wij werken door verschillende werkvormen, opdrachten en programma’s aan die vaardigheden.

Ons team werkt continu aan professionalisering. Jaarlijks wordt voor zowel persoonlijke scholing als teamscholing gezorgd. Persoonlijke bijscholing, bijvoorbeeld via de NOB, wordt altijd gedeeld binnen het team en zo gebruikt voor de ontwikkeling van ons onderwijs.

Wij hebben een professioneel, ervaren en stabiel team. Binnen ons team hebben we vakleerkrachten voor Engels, gym en handvaardigheid.

De Stichting Nederlandse School Curaçao heeft goede financiële reserves, waardoor de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd is.