De organisatie

Met ingang van augustus 2011 wordt op bestuurlijk niveau de organieke scheiding van bestuur en toezicht (bestuurder en raad van toezicht) gewijzigd in een functionele scheiding van bestuur en toezicht in één orgaan, een raad van beheer.
De scheiding van bestuur en intern toezicht (cf  art.17a WPO) wordt gerealiseerd doordat de raad van beheer bestaat uit een professioneel dagelijks bestuur (schoolleider+evt. een tweede lid) en een vrijwilligers algemeen bestuur dat als taak heeft toezicht te houden op het dagelijks bestuur. Samen, dagelijks bestuur (DB) en toezichthoudend bestuur (TB), vormen zij het bestuur van de stichting.

Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden

Het dagelijks bestuur van de stichting heeft statutair bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en het algemeen bestuur heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de intern toezichthouder.
Vanwege de volle medeverantwoordelijkheid voor de stichting van het toezichthoudend bestuur zijn, naast de gebruikelijke goedkeuringsbevoegdheden van de toezichthouder, enkele cruciale vaststellingsbevoegdheden voorbehouden aan het toezichthoudend bestuur. Deze vinden hun beslag in de statuten van de stichting.

Communicatie- en besluitvormingsstructuur

De onderlinge verhouding tussen toezichthoudend en dagelijks bestuur wordt nader ingevuld door een format voor een communicatiestructuur. Voor een deel wordt deze structuur verwerkt in de statuten; voor een ander deel vindt de communicatiestructuur zijn weg in de inrichting van de planning& controlcyclus en de bestuurlijke behandeling van rapportages over de stand van zaken. Voor het uitoefenen van de interne toezichtfunctie in een formele communicatiestructuur zijn zes vergaderingen per jaar tussen het toezichthoudend bestuur (TB)  en het dagelijks bestuur (DB) het uitgangspunt..