Het team

Een korte omschrijving van de verschillende functies:

  • De directie voert de dagelijkse leiding in de school en zorgt er onder toezicht van de Raad van Beheer voor, dat het uitgezette schoolbeleid wordt uitgevoerd.
  • De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school.
  • De groepsleraren zijn de eerst verantwoordelijken voor het onderwijsleerproces in hun groep.
  • De remedial teacher werkt op basis van een handelingsplan individueel met een leerling of met kleine groepjes, doet onderzoeken en houdt zich bezig met het aanbieden van extra prikkelende en uitdagende opdrachten aan kinderen die niet genoeg hebben aan de basisstof. Tevens verzorgt zij de NT2lessen voor leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben.
  • De vakleerkracht handvaardigheid geeft les aan de groepen 3 t/m 8. Elke groep krijgt 1 klokuur per week handvaardigheid in het handvaardigheidlokaal.
  • In alle groepen wordt 2 uur per week Engels gegeven. Tot en met groep 4 is dit door de groepleerkracht. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen les van een native speaker.
  • De ICT werkgroep en de systeembeheerder houden zich op schoolniveau bezig met allerlei zaken op computergebied.
  • Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit het administratief, huishoudelijk en onderhoudspersoneel.