Voor ouders

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Van ouders en leraren wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Steun en belangstelling van de zijde van de ouders zijn onmisbaar. Wij proberen een goede samenwerking te creëren door de school toegankelijk te maken voor de ouders. Ouders krijgen zoveel mogelijk informatie. Indien voor de ouders de informatie onvoldoende blijkt te zijn, is deze zowel schriftelijk als mondeling altijd verkrijgbaar. Met uitzondering van de persoonlijke dossiers van de leraren, de dossiers van andere leerlingen en van specifieke vertrouwelijke stukken, zijn de meeste gegevens voor de ouders ter inzage, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, delen van het leerlingvolgsysteem, het schoolreglement, het document leerlingenzorg enzovoorts.

Van ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in de leraren. Begrip en respect voor elkaar is een uitgangspunt voor een goede communicatie.

Op school zijn de leraren de eerste verantwoordelijken voor de leerlingen; de deelschoolleiders en uiteindelijk de schoolleider hebben de eindverantwoordelijkheid.

Informatievoorziening

De schoolpost wordt per e-mail verstuurd, tenzij dit niet mogelijk of wenselijk is.

Ongeveer 2 keer per maand verschijnt er een nieuwsbrief met nieuws, mededelingen of andere wetenswaardigheden.  Alle groepen maken gebruik van Parro, de app van ParnasSys waarmee mededelingen, foto’s en bestanden voor de groep worden gedeeld. Ouders en/ of kinderen worden uitgenodigd lid te worden van hun groep. Via deze weg blijven ouders en kinderen op de hoogte wat er in de groep speelt.

Voor informatie, aanmeldingsformulieren, nieuwtjes en foto’s kan men ook een bezoek brengen aan onze internetpagina: www.schroederschool.net

De Schroederschool heeft is ook te volgen via Facebook. Via onze website/facebook kunt u zo de dagelijkse gebeurtenissen op onze school actueel volgen.

Extra verlof of verlof voor afwijkende vakantiedagen

Op afwijkende vakantiedagen hebben wij geen school, maar de reguliere (lokale) scholen wel. Alle ouders die van plan zijn om op die dagen van het eiland te vertrekken, moeten officieel toestemming aan vragen bij het Ministerie van Onderwijs. U kunt dit aangeven via het formulier “Afwijkende vakantiedagen”.

Let op: hierbij gaat het alleen om de afwijkende vakantiedagen: 15,16 augustus, 27 en 28 februari, 6 en 7, 28, 29 en 30 april en 29 en 30 juni. Maandag 6 januari is een studiedag. Dit is geen afwijkende vakantiedag, maar bij afwezigheid een verlofdag buiten de vakantie. 

U kunt het ingevulde formulier bij de administratie inleveren (er is geen paraaf van de leerkracht nodig) en u krijgt later een verlofbrief van de Schroederschool papier waarmee u naar het Ministerie kunt gaan.

Bij het aanvragen van verlof buiten schoolvakanties, kunt u bij de administratie een formulier ophalen. U vult dit in en laat het door de leerkracht(en) van uw kind(eren) paraferen. Vervolgens levert u het formulier in bij de administratie, waarna u een verlofbrief op Schroederschool briefpapier terugkrijgt. Met dit formulier, moet de ouder zelf naar de “Sector Onderwijs en Wetenschap” te Bonbini Business Center, op de Schottegatweg Oost 10 gaan.

Leerlingen tot 5 jaar  hebben 10 extra verlofdagen en oudere leerlingen hebben 5 extra verlofdagen per schooljaar.

Klassenouders/biebouders/hulpouders/hoofdluiscontroleurs

De school organiseert allerlei activiteiten waarbij in het kader van de ouderparticipatie de ouders om medewerking wordt gevraagd. Elke groep heeft een klassenouder die de leraar gedurende het schooljaar ondersteunt bij de activiteiten in die groep. Ook is er een grote groep ouders die actief is in de bibliotheek en zorgt voor de dagelijkse  invulling van de bibliotheekuren.

Hulpouders melden zich naar aanleiding van een oproep aan om te helpen bij een bepaalde activiteit, zoals het kamp, het pleinfeest, de sportdag of een excursie.

Per groep zijn er één of twee ouders die na vakanties de hoofdluiscontrole uitvoeren.