Onze geschiedenis

De geschiedenis van Schroederschool

De eerste uitgezonden employees van Shell moesten zo dicht mogelijk bij de raffinaderij wonen en zodoende werden de eerste Shell-huizen op het eilandje Negropont in het Schottegat gebouwd. 
Het eiland werd door een dam met de oever verbonden. De employees wilden graag een eigen school stichten waarvan het onderwijs aansloot bij het voortgezet onderwijs in Nederland. Geholpen door Hubert Jan Anton Schroeder, inspecteur van onderwijs (1927-1937), werd op 29 augustus 1930 de “Schoolvereniging Negropont” opgericht met een eigen Muloschool (meer uitgebreid lager onderwijs). Een Muloschool bestond toentertijd uit een zesklassige onderbouw en een vierklassige bovenbouw. 

 

Het onderwijs van deze school moest aansluiten bij de H.B.S. (Hogere Burger School) en het Gymnasium in Nederland, daar Curaçao pas in 1941 haar eerste middelbare school kreeg (Peter Stuyvesant College). Vanwege het gemis aan voortgezet onderwijs op Curaçao werden er ook veel niet Shell-kinderen toegelaten. Pas in 1937, bij het vertrek van de inspecteur, kreeg de Negropontschool de naam H.J.A. Schroederschool. 

De school groeide snel. In 1935 had de school al 203 leerlingen en ook nog eens 48 kleuters. Elke employé betaalde toen per kind fl. 2,50 per maand en een niet-employé fl. 5,-. 
Toen Emmastad gebouwd was, gingen de kinderen die daar woonden met het schooltreintje naar de school in Negropont. 
Nadat voor de employees de woonwijk Julianadorp gereed was gekomen, werd in 1948 de school daar geopend. Men begon met vijf klassen in noodlokalen. Negropont had inmiddels 497 leerlingen en Julianadorp 135. Ook werd toen een nieuwe kleuterschool gebouwd. 

  

In 1955 waren de eerste 10 lokalen van het huidige schoolgebouw klaar. Dat was de vleugel waar nu de Goilo basisschool in zit. Die tienklassige school werd al snel uitgebreid met de vleugel die nu het hoofdgebouw van de Schroederschool is. De Mulo (bovenbouw) verhuisde toen van Negropont naar deze nieuwe vleugel. 
De Schroederschool had in die tijd de grootste bezetting: 
In 1958 had de lagere school in Negropont 317 leerlingen, de lagere school in Julianadorp 340 en de Mulo 174. Ook waren er drie kleuterklassen in Emmastad en drie in Julianadorp. Er is nog een personeelsfoto uit 1956, waaruit blijkt dat de Schroederschool toen zeker 36 leerkrachten telde. 

Dit gebouw staat er nog tussen de Parkweg en de Rondeweg. Sinds 1975 zit de Goilo kleuterschool in dit gebouw. 
Bij het bezoek van koningin Juliana aan Curaçao in1955 kreeg Julianadorp officieel haar naam en werd de plaquette op het monument in de schooltuin door de koningin onthuld. 

Hierna liep het aantal uitgezonden employees, vanwege het Antillianiseringsproces op de raffinaderij, snel terug. In 1963 werd de Negropontschool gesloten en 1965 werd de Mulo bovenbouw gesloten. De lagere school verhuisde toen van de achterste vleugel naar de vleugel waar de Schroederschool nu nog zit. 


Een aantal belanghebbende ouders heeft toen met steun van Shell de Stichting Mulo school Julianadorp opgericht en met de nieuwe openbare Goiloschool deelden zij de in de achtervleugel 12 vrijgekomen lokalen. 

In 1972 werd ook deze Mulo stichting opgeheven en vervielen de mulolokalen aan de nieuw opgerichte HTS. Toen de HTS na een aantal jaren naar de UNA verhuisde, werd de hele achtervleugel in gebruik genomen door de Goiloschool. 
De Schroederkleuterschool was qua leerlingenaantal zo sterk teruggelopen dat er nog maar één klasje over was en de kleuterschool trok in 1973 bij de lagere school in. 
Na 1973 werd de Schroederschool steeds kleiner en toen de Shell in 1985 haar poorten sloot op Curaçao, zaten er nog maar 35 leerlingen met 4 leerkrachten op de Schroederschool. 

 

Nadat de Schroederschool jarenlang een gesloten bedrijfsschool voor kinderen van uitgezonden employees was, besloot Shell in 1983 de “Stichting Nederlandse School Curaçao” op te richten en op dat moment werd de school ook toegankelijk voor kinderen van niet Shell-ouders die tijdelijk op het eiland verbleven. Het schoolgeld per kind per jaar werd vastgesteld op fl. 5000,- voor de lagere school en fl. 4000,- voor de kleuterschool. 
Echt storm liep het echter niet, getuige het feit dat er in 1985 van de 30 leerlingen 10 niet Shell waren. 

Per 1 januari 1986 zou de Schroederschool dan ook haar deuren gesloten hebben, ware het niet dat het Ministerie van Defensie in Nederland in juli 1985 besloot de ouders in de “west” te subsidiëren als zij hun kinderen op de Schroederschool wilden hebben. Het gevolg was dat er in augustus 1985 in één klap 27 defensieleerlingen op school kwamen en in de loop van dat schooljaar nog eens 23. Gelukkig maar, want de 20 Shell-leerlingen gingen gedurende het schooljaar 1985-1986 successievelijk allemaal weg. 

 

Mede door de invoering van de Wet op het Basisonderwijs (WBO) in 1985 kreeg de Schroederschool de wind goed in de zeilen. Het aantal niet-defensie leerlingen nam na 1988 ook gestaag toe. Alle lokalen die al tijden niet meer in gebruik waren, werden binnen de kortste keren weer bezet en al spoedig barstte de Schroederschool uit haar voegen. 

 

In 1988 werden er vier lokalen bijgebouwd aan de andere kant van het grote schoolplein. De school telde toen 158 leerlingen en 12 leerkrachten. In 1993 en 1994 werd het gebouw neergezet waar nu de groepen 3 in gehuisvest zijn. In 1995 en 1996 zijn er vervolgens nog twee houten noodlokalen bijgekomen. 

 

Al dit bijbouwen voorzag echter nog steeds onvoldoende in de behoefte, met als gevolg dat ouders geconfronteerd werden met wachtlijsten. Deze situatie werd in het bijzonder door het Ministerie van Defensie onwenselijk geacht en deze besloot dan ook een aanzienlijke uitbreiding van de school te realiseren. Deze nieuwbouw van de school ( 12 lokalen, een extra gymzaal, douches, toiletten, pantry, werkruimtes een sportveld en twee pleinen) is in augustus 1998 in gebruik genomen. 

 

De houten lokalen zouden in principe weer afgebroken worden, maar zij kregen uiteindelijk een nieuwe bestemming. In het houten lokaal bij de straat is de Schroederschool in 1999 gestart met een peutergroep en het andere houten lokaal is omgebouwd tot centrale keuken. 

In 1999 is begonnen met een facelift van de voor de nieuwbouw bestaande gebouwen. De lokalen van het oorspronkelijke hoofdgebouw zijn grondig gerenoveerd. Het lokaal waar in 1973 de eerste kleuters bij de lagere school inkwamen, is verbouwd tot lerarenkamer. 
In 2000 is de laatste hand gelegd aan de renovatie van het handvaardigheidlokaal en het toenmalige documentatiecentrum. In dit laatste lokaal op de gang van het hoofdgebouw is nu de bibliotheek met de mediatheek gehuisvest. 

Tenslotte zijn in 2004 de kantoorfaciliteiten bij de hal gerenoveerd. 

 

Het Schroederschoolcomplex bestaat nu uit: 25 groepslokalen, 7 toiletgroepen, 2 gymzalen, 4 kleed/doucheruimtes,1 sportveld, 3 pleinen, 1 lerarenkamer, 1 handvaardigheidlokaal, 1 bibliotheek/mediatheek, 3 keukens, 4 kantoorruimtes, 1 vergader/ontvangstruimte, 1 kopieerruimte en 1 serverruimte. 
 

De H.J.A.Schroederschool heeft sinds 1930 heel wat stormen het hoofd geboden en is steeds waardig overeind gebleven. 
Een goede verstandhouding met de ouders, een plezierig werk- en leefklimaat voor leerlingen, leerkrachten en medewerkers, een actieve oudervertegenwoordiging en een schoolbestuur dat een uitstekend beleid voert, zijn de belangrijke pijlers waarop de Schroederschool heden ten dage rust. Samen werken allen aan, waar de Schroederschool al sinds 1930 garant voor staat.