Ouderbetrokkenheid

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Informatievoorziening

Van ouders en leraren wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Steun en belangstelling van de zijde van de ouders zijn onmisbaar. Wij proberen een goede samenwerking te creëren door de school toegankelijk te maken voor de ouders. Ouders krijgen zoveel mogelijk informatie. Indien voor de ouders de informatie onvoldoende blijkt te zijn, is deze zowel schriftelijk als mondeling altijd verkrijgbaar. Met uitzondering van de persoonlijke dossiers van de leerkrachten, de dossiers van andere kinderen en van specifieke vertrouwelijke stukken, zijn de meeste gegevens voor de ouders ter inzage, zoals bijvoorbeeld: het schoolplan, delen van het leerlingvolgsysteem, het schoolreglement en het document leerlingenzorg. 

 

Van ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in de leerkrachten. Begrip en respect voor elkaar is een uitgangspunt voor een goede communicatie. 

 

We vinden het belangrijk rechtstreeks met elkaar te communiceren. De leerkracht is voor ouders dan ook het eerste aanspreekpunt. Als u of de leerkracht iemand aan wil laten sluiten bij het gesprek kan voor algemene zaken de bouwcoördinator aanschuiven. Heeft u zorggerelateerde vragen dan sluit de intern begeleider graag aan. De eindverantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de schoolleider. 

Deze website met onder andere de schoolgids zijn bedoeld voor informatie richting onze ouders. Daarnaast communiceert de leerkracht rechtstreeks via Parro, de directe communicatie met ouders.
Nieuwsbrieven, mededelingen, foto’s en bestanden worden via de app met ouders gedeeld. Ouders en/of kinderen worden uitgenodigd lid te worden van hun groep. Via deze weg blijven ouders en kinderen op de hoogte wat er in de groep speelt. De school, de BSO en Nijntje zijn ook te volgen via Facebook.  

Ouderhulp

Ouderhulp in alle vormen vinden we prettig. Samen willen we immers de kinderen stappen verder brengen. Ouders vervullen een rol in de RvB, in de oudervertegenwoordiging, maar ook in diverse commissies. Zowel inhoudelijk als praktisch. Hier zijn we erg blij mee en alle hulp is welkom. Door met elkaar samen te werken komen we verder ten behoeve van de kinderen. Het is altijd prettig wanner ouders een specifiek talent graag ten behoeve van de school inzetten.Zo is er een grote groep ouders die actief is in de bibliotheek en zorgt voor de dagelijkse invulling van de bibliotheekuren. Ook zijn er elk jaar ouders die zich inzetten om een prachtig jaarboek te maken. Per groep zijn er één of twee ouders die na vakanties de hoofdluiscontrole uitvoeren.Ook in de loop van het schooljaar kunnen we altijd hulp gebruiken. Naar aanleiding van een oproep via de app kunnen ouders zich aanmelden om te helpen of mee te denken. Maar ook uit eigen initiatief kunt u altijd contact zoeken. 

Oudervertegenwoordiging (OV)

Het formele medezeggenschapsorgaan voor de ouders is de Oudervertegenwoordiging (OV). De OV geeft vorm aan de communicatie tussen de school als instituut en de ouders als cliënten en zij praat, denkt en beslist mee over allerlei schoolse zaken. De OV overlegt regelmatig met onder andere de schoolleider en heeft advies- en instemmingsrecht over een groot aantal beleidszaken en levert zo een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en de school. De OV bestaat op dit moment uit 7 ouders en zij stellen zich graag aan u voor:

 

Laura Vogels, voorzitster moeder van Lot (groep 5a) en Benthe (groep 7a) 
Susan van Dijk, secretaris en moeder van Lara en Bregje (beide groep 6/7b) 
Marleen Gerritsen, moeder van Ruben (groep 7A) 

Stefan Coolen, vader van Chloë (groep 3A)
Henkjan de Krijger, vader van David (groep 6/7B) 

Elaine Behr, moeder van Matthias en Olivier (groep 3A) en William (groep 4A)

Debora Bakker, moeder van Fenne (groep 1/2a) en Teije (Nijntje)


Momenteel zijn wij als OV weer compleet met 7 ouders.

Mocht u iets met de OV willen bespreken dan kunt u altijd een van de leden benaderen of een e-mail sturen naar ov@schroederschool.neA

Vlnr: Marleen, Elaine, Henkjan, Debora, Stefan, Susan, Laura