Zorg

Interne begeleiding

Ieder kind is anders, ieder kind heeft zijn talenten en ontwikkelpunten. We zorgen op de Schroederschool voor een omgeving waarin ieder kind zich zo optimaal als mogelijk kan ontwikkelen. Dat is een hele zoektocht, waarin we als team van professionals, samen met ouders en waar nodig externe betrokkenen, op zoek gaan naar de juiste ondersteuning van onze kinderen.

Onder zorg verstaan we aandacht en begeleiding die een groep leerlingen, of een individuele leerling nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Zorg is een breed begrip. Naast een gedegen basisondersteuning waarin alle kinderen profiteren van een goed afgestemd basisaanbod, is het vaak ook noodzakelijk om in te zoomen op de specifieke onderwijsbehoeften van een kind of een groep(je) kinderen.

Deze behoeften kunnen liggen op het gebied van leren, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, medische ondersteuning of de thuissituatie van een kind.

Onze focus ligt vooral op wat een kind wél kan en waar kansen liggen. We zijn van mening dat je via deze weg op een succesvolle manier, vanuit de pedagogische driehoek ( kind-ouders/omgeving-school), kunt werken aan ontwikkelpunten. Ieder kind heeft succeservaringen nodig om te kunnen groeien! Dit is ten alle tijden ons uitgangspunt.

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor alle zorg die verleend wordt op school. Soms is het noodzakelijk dat een kind binnen of buiten de groep (individueel of in een groepje) extra ondersteuning krijgt. Binnen de groep gebeurt dit op basis van handelingsplannen door de leerkracht in de groep. Daarnaast bieden we ondersteuning in het Leerlab, hier wordt begeleiding en ondersteuning geboden aan onder meer NT2 en meer- en hoogbegaafde kinderen. Ook wordt tijdelijke ondersteuning geboden wanneer een hiaat in de leerstof wordt geconstateerd en ondersteuning op sociaal -emotionele vaardigheden.

Wij kunnen echter niet aan alle onderwijsbehoeften voldoen. Soms dient dan ook externe hulp te worden ingeschakeld. En een enkele keer komen we tot de conclusie dat we de gevraagde ondersteuning als school niet kunnen bieden, waardoor een verwijzing naar het speciaal onderwijs noodzakelijk is. Helaas zijn de mogelijkheden op Curaçao hierin zeer beperkt. Terugkeer naar Nederland is dan niet ondenkbaar.

Om de kinderen goed te volgen in hun ontwikkeling en ze de juiste zorg te verlenen vinden er regelmatig verschillende besprekingen plaats. Zo zijn er groepsbesprekingen, tussentijdse gesprekken en observaties door de intern begeleiders. In deze besprekingen worden tips en adviezen uitgewisseld en besloten welke acties er ondernomen moeten worden voor een bepaalde leerling. Dit alles wordt gedocumenteerd en vastgelegd in een leerlingdossier.

Per leerjaar hanteren wij richtlijnen die we relateren aan onze methodegebonden toetsen en de landelijk genormeerde Citotoetsen. Samen met onze bevindingen op sociaal-emotioneel gebied en werkhoudingaspecten, geven zij ons een indruk van de ontwikkeling van een leerling. Individuele vorderingen worden vastgelegd in ons digitaal leerlingvolgsysteem.

Op de Schroederschool krijgen de kinderen op twee momenten een rapport mee naar huis.  Voordat het rapport mee naar huis gaat vindt er een gesprek plaats tussen leerling en leerkracht. We hebben een gespreksmoment gepland rond de tussenvakantie. Dit om ouders in de periode tussen augustus en januari op de hoogte te houden van bepaalde ontwikkelingen. Rond februari vindt het tweede gesprek plaats. Het gesprek aan het eind van het jaar is facultatief. Voor de leerlingen van groep 8 geldt een wat afwijkende regeling. De peuters krijgen een rapport mee aan het einde van hun peuterperiode.

Heeft u gerichte vragen op het gebied van zorg (ook alvorens uw kind naar school gaat), dan zijn onze intern begeleiders Simone van der Linden (Nijntje en groepen 1/2) en Minke Arnoldussen (gr. 3 t/m 8) natuurlijk bereid om met u in gesprek te gaan en samen op zoek te gaan naar antwoorden.

Leerlab

Het Leerlab is een omgeving waarbij, naast extra verrijkingsstof in de eigen klas, één keer per week een vorm van uitdaging aan geboden wordt aan kinderen waarvan het team denkt, of waarvan is vastgesteld, dat zij meer- of hoogbegaafd zijn. 

 

De kinderen gaan in het Leerlab op een veelal creatieve manier met verschillende opdrachten aan het werk. Ze krijgen te maken met het oplossen van raadsels en breinbrekers, werken aan proefjes en manieren van onderzoek waarbij ze gebruik moeten maken van hun analytische, praktische en creatieve denkvaardigheden.

 

De kinderen helpen elkaar aan de hand van hun sterke eigenschappen of verschillende manieren van denken. 

 

In het Leerlab wordt ook aandacht besteed aan het ontwikkelen en het versterken van sociale vaardigheden. De kinderen doen oefeningen die het samenwerken versterken, of die een functie hebben op sociaal emotioneel gebied en stellen werkdoelen voor zichzelf op waar ze zowel in het Leerlab als in de klas aan kunnen werken. 

Het opdoen van succeservaringen is belangrijk voor de kinderen. De kinderen lopen soms ook tegen uitdagingen aan, uitdagingen die veelal in henzelf zitten. Onder andere onzekerheid, faalangst, gevoeligheid en perfectionisme kunnen ervoor zorgen dat het werken niet altijd gemakkelijk gaat. De kinderen gaan hun uitdagingen toch vaak aan en zetten weer stappen in de richting van succes en een positief gevoel over zichzelf. 

 

De kracht van het Leerlab zit onder andere in het feit dat de kinderen spelen en werken met gelijken (peers). Ze kunnen zich met elkaar meten en ze kunnen zich aan elkaar optrekken. Ze kunnen hun ideeën, gedachten, talenten en humor uiten en delen.