Organisatie & Team

Bestuur

Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden

Het bestuur wordt gevormd door een raad van beheer. De scheiding van bestuur en intern toezicht wordt gerealiseerd doordat de raad van beheer bestaat uit een professioneel dagelijks bestuur (schoolleider) en een vrijwillig algemeen bestuur dat als taak heeft toezicht te houden op het dagelijks bestuur. Dagelijks bestuur en algemeen bestuur, vormen samen het bestuur van de stichting Nederlandse school Curaçao, waar de Schroederschool onder valt. 

Het dagelijks bestuur van de stichting heeft statutaire en bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en het algemeen bestuur heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de intern toezichthouder. 
Vanwege de volle medeverantwoordelijkheid voor de stichting van het toezichthoudend bestuur zijn, naast de gebruikelijke goedkeuringsbevoegdheden van de toezichthouder, enkele cruciale vaststellingsbevoegdheden voorbehouden aan het toezichthoudend bestuur. Deze zijn te vinden in de statuten van de stichting. 

Communicatie- en besluitvormingsstructuur

De organisatie van de school

De onderlinge verhouding tussen toezichthoudend en dagelijks bestuur wordt nader ingevuld door een format voor een communicatiestructuur. Voor een deel wordt deze structuur verwerkt in de statuten; voor een ander deel vindt de communicatiestructuur zijn weg in de inrichting van de planning & controlcyclus en de bestuurlijke behandeling van rapportages over de stand van zaken. Voor het uitoefenen van de interne toezichtfunctie in een formele communicatiestructuur zijn zes tot acht vergaderingen per jaar tussen het toezichthoudend en het dagelijks bestuur het uitgangspunt. 

We onderscheiden in onze school de onderbouw en de bovenbouw. De onderbouw bestaat uit Nijntje en de groepen 1/2 en 3. De bovenbouw bestaat uit de groepen 4 t/m 8. De schoolcoördinator is verantwoordelijk voor de onder- en bovenbouw. Samen met de schoolleider en het hoofd bedrijfsvoering vormt hij het managementteam (MT). Onderwijskundige zaken worden besproken binnen paralleloverleg te weten Nijntje en de groepen 1/2, groepen 3 en 4, groepen 5 en 6 en de groepen 7 en 8. Over onderwijskundige en deels organisatorische zaken vindt afstemming plaats binnen het teamoverleg en het bouwoverleg. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de schoolleider.

Team 2023 - 2024

Managementteam
Karin Arends – schoolleider/ dagelijks bestuurder 

Paul van Liere – schoolcoördinator en leerkracht groep 7

Arjan van den Bosch – Hoofd bedrijfsvoering

 

 

Zorgteam

Minke Arnoldussen – intern begeleider bovenbouw

Simone van der Linden – intern begeleider onderbouw
Jolanda Bijl – remedial teacher en Leerlab

Djoeke Gilliam – leerlingondersteuner

Tim Paap – leerkrachtondersteuner

 

 

Leerkrachten

Groep 1-2A – Theresa van der Veen 

Groep 1-2B – Simone van der Linden & Tim Paap (do)

Groep 1-2C – Mauke Bakx

Groep 3A – Melissa van der Neelen

Groep 3B – Danielle Fiege
Groep 4A – Michelline Weekes

Groep 4B – Suzanne Posthumus & Jolanda Bijl (woe,do)

Groep 4/5C – Danielle Prinse

Groep 5A – Marjoleine Dijksterhuis

Groep 5B – Michelle Zwart & Tim Paap (vrij)

Groep 6A – Annet van der Wolde

Groep 6B – Caro Haarhuis

Groep 6C – Aron Binnendijk

Groep 7A – Paul van Liere & Minke Arnoldussen (di, woe)

Groep 7/8B – Mariska Peters

Groep 8A – Ted Hovelmann

 

 

Vakleerkrachten

English & Art – Margarita Dingjan

English – Sanne Verluis – Goedman (vrijdag voor groep 6-8)

Bewegingsonderwijs – Lesley de Vette

 

Nijntje

Patricia Comenencia – hoofd peuterleidster

Shelley Sterk – assistent peuterleidster


BSO

Maren Segijn – pedagogisch medewerker BSO

Diana Monroy – pedagogisch medewerker BSO

Shelley Sterk – pedagogisch medewerker BSO

Fareny Juliana – meewerkend coördinator BSO


Onderwijsondersteunend team

Arjan van den Bosch – Hoofd bedrijfsvoering

Sharrey Cras – leerlingenadministratie en officemanager

Welmoed Torensma – financiële en facilitaire zaken

Edson Jamanica – facilitair medewerker

Oswin Rosa – facilitair medewerker

Ilvertte Janti – interieurverzorgster

Nali Balyn – interieur verzorgster

Chrisanty Willem – interieur verzorgster

Solange Governeur – interieurverzorgster en gastvrouw

Stephen Samson – ICT medewerker

Een korte omschrijving van verschillende functies

De schoolleider voert de dagelijkse leiding in de school en zorgt er onder toezicht van de raad van beheer voor, dat het uitgezette schoolbeleid wordt uitgevoerd. 

 

De hoofdbedrijfsvoering geeft leiding aan administratief, facilitair en interieur personeel en werkt samen met de schoolleider aan het beleid en de strategie van de school op het gebied van bedrijfsvoering. 

 

De schoolcoördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het schoolbeleid in de onder- en bovenbouw en ter ondersteuning van de schoolleider.  

 

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school. 

 

De remedial teacher werkt in het Leerlab op basis van een handelingsplan individueel met een kind of met kleine groepjes, doet onderzoeken en houdt zich bezig met het aanbieden van extra prikkelende en uitdagende opdrachten aan kinderen die niet genoeg hebben aan de basisstof. Tevens verzorgt zij de NT2 lessen voor leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben. 

 

De vakleerkracht Art & English geeft les aan de groepen 1/2 t/m 8. De groepen 1/2 t/m 4 krijgen wekelijks Art & English. De Engelse taal wordt tijdens de handvaardigheidlessen aangeboden, kinderen leren zo al doende de taal. Vanaf groep 5 wordt ook nog apart het vak English gegeven op basis van de methode Stepping Stones.